Algemene voorwaarden bij deelname aan trainingen en workshops Stichting CareCodex

Versie: 0.1 (januari 2020)

Algemeen

Stichting CareCodex wil de zorg in Nederland en daarbuiten verbeteren door transparante, veilige, digitale informatie-uitwisseling tussen zorgverleners en cliënt/patiënt mogelijk te maken. Babyconnect is het landelijke actieprogramma van de Nederlandse geboortezorg en het ministerie van VWS, uitgevoerd door stichting CareCodex. Het doel is naadloos aansluitende zorg voor moeder en kind(eren) rond de zwangerschap en geboorte, inclusief de overdracht naar andere zorgverleners van de cliënte en haar kind, waaronder de jeugdgezondheidszorg, kinderarts en huisarts.

Babyconnect ondersteunt de regio’s bij alle randvoorwaarden en ontwikkelingen die nodig zijn voor regio’s om digitale gegevensuitwisseling te realiseren. Daarvoor organiseert Babyconnect trainingen, informatiebijeenkomsten en workshops over het programma Babyconnect. Bij deelname aan deze trainingen en workshops zijn onderstaande voorwaarden van toepassing.

Door deelname aan deze trainingen en workshops gaat de deelnemer akkoord met deze algemene voorwaarden.

Aanmeldingen

 • Een deelnemer kan zich aanmelden voor een training of workshop door middel van aanmelding via de aanmeldknop op de website www.babyconnect.org.
 • De deelnemer verstrekt juiste en volledige gegevens in de aanmelding. Indien de deelnemer niet voldoet aan deze verplichting, dan is hij/zij zelf daarvoor aansprakelijk.
 • Inschrijvingen worden geregistreerd op volgorde van ontvangst tot het maximum aantal deelnemers van de training of workshop is bereikt. Dit maximum aantal staat aangegeven bij de informatie omtrent de training/workshop.
 • Bij voldoende ruimte ontvangt de deelnemer na aanmelding per e-mail een bevestiging van de inschrijving.
 • Bij onvoldoende deelnemers of bij ziekte van de trainer en geen vervanging mogelijk is, kan stichting CareCodex de scholing verplaatsen naar een andere datum of laten vervallen. De deelnemer wordt hierover zo spoedig mogelijk geïnformeerd. Stichting CareCodex zet zich in om een passend alternatief voor de vervallen training of workshop aan te bieden.

Afmelden

 • Bij trainingen of workshops heeft de deelnemer recht op een bedenktijd van 14 dagen.
 • Als de deelnemer zich wil afmelden voor een training of workshop dan dient hij/zij dit uiterlijk vijf werkdagen voor de betreffende training of workshop te doen via een e-mail aan info@carecodex.org.
 • Wanneer een deelnemer niet in staat is deel te nemen aan de scholing dan kan na overleg met stichting CareCodex een vervangende deelnemer worden aangedragen. Ook voor deze vervanger zijn deze algemene voorwaarden van toepassing.
 • Stichting CareCodex houdt zich het recht voor om in geval van niet verschijnen zonder opgaaf van reden een vergoeding aan de deelnemer te vragen van € 50,00.

Wijze van deelname aan de training of de workshop

 • Van iedere deelnemer wordt verwacht dat hij/zij met respect omgaat met de trainer, de overige deelnemers, de trainingslocatie en het materiaal.
 • Stichting CareCodex kan op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor de gedragingen van de deelnemers en de daaruit voortvloeiende gevolgen.
 • De deelnemer volgt altijd de (veiligheids)instructies van de trainer op.
 • Indien een scholing uit meerdere bijeenkomsten bestaat, wordt van de deelnemer verwacht dat hij/zij bij alle bijeenkomsten aanwezig is.

Trainingslocatie

 • Stichting CareCodex zorgt voor een adequate trainingslocatie en trainingsmateriaal.

Kosten

 • Aan de training of workshop zijn voor de deelnemer geen kosten verbonden.
 • De deelnemer aan een training of workshop ontvangt geen onkostenvergoeding van stichting CareCodex noch voor de bestede tijd aan de scholing noch voor reiskosten.
 • De deelnemers ontvangen geen accreditatie.

Intellectuele eigendom

 • Alle aan deelnemers verstrekte informatie en (trainings)materiaal ten behoeve van de scholing is en blijft eigendom van stichting CareCodex en is uitsluitend bedoeld voor eigen gebruik van de deelnemer of zijn organisatie.
 • De informatie en het (trainings)materiaal mag op geen enkele wijze worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt worden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van stichting CareCodex.

Vertrouwelijkheid

Vertrouwelijke of privacy gevoelige informatie die tijdens de scholing wordt uitgewisseld, wordt door stichting CareCodex en de deelnemers vertrouwelijk behandeld.

Melden van aanmerkingen of klachten

Een aanmerking of klacht over de organisatie of inhoud van een training of workshop, dient door de deelnemer direct bij de trainer kenbaar te worden gemaakt. De trainer streeft zo snel mogelijk tot een oplossing te komen. Indien dit niet tot tevredenheid wordt opgepakt dan verwijzen wij naar de klachtenregeling op de website.

Wijziging algemene scholingsvoorwaarden

Stichting CareCodex behoudt zich het recht voor om deze algemene scholingsvoorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen. Deze worden gepubliceerd op de website.