Beleidsplan

Stichting CareCodex wil de kwaliteit van de zorg verbeteren door het mogelijk maken van transparante, veilige, digitale informatie-uitwisseling tussen zorgverleners en cliënt/patiënt. Op dit moment geven wij uitvoering aan een project in de geboortezorg, het programma Babyconnect. Dit project loopt tot 31 december 2024. Daarnaast zullen we ons in 2021 oriënteren op een nieuw project in de zorg waarvan we in 2022 de scope en het projectplan nader zullen concretiseren.

Programma Babyconnect

In 2018 tot het voorjaar van 2019 hebben wij samen met RSO Nederland en CPZ een vooronderzoek uitgevoerd om tot een Elektronisch Cliënten Dossier in de geboortezorg te komen. Dit vooronderzoek is door het Ministerie van VWS gesubsidieerd. Met dit onderzoek en deze subsidie hebben wij de kaders en het theoretische gedachtengoed van de toekomstige digitale gegevensuitwisseling in de geboortezorg kunnen ontwikkelen.

Om de beoogde digitale informatie-uitwisseling in de geboortezorg gestalte te kunnen geven heeft het Ministerie van VWS het VIPP-programma Babyconnect in het leven geroepen. VWS heeft ons de opdracht gegeven om als landelijk bureau uitvoering te gaan geven aan dit programma. Daartoe ontvangen wij subsidie van VWS. Het programma loopt in ieder geval tot 31 december 2024. Alle informatie hierover staat op de website van Babyconnect.

Ons beleid is er op gericht om:

  • De eindgebruikers (patiënten/cliënten, zorgverleners, zorgorganisaties en data-analisten/onderzoekers) in de geboortezorg centraal te stellen bij het formuleren van de eisen waar de digitale informatie-uitwisseling in de geboortezorg aan moet voldoen;
  • Deze eisen te ontwikkelen naar efficiënt technische oplossingen waarbij ook wordt voldaan aan alle zorgstandaarden, het borgen van de dataprivacy, het veilig toegankelijk maken van informatie en waarbij gestreefd wordt naar het vergroten van de inkoopkracht bij zorginstellingen, maximalisatie van de standaardisatie en het versterken van samenwerking tussen organisaties in de geboortezorg;
  • Zoveel mogelijk Verloskundige Samenwerkingsverbanden (VSV’s) en Integrale Geboortezorgorganisaties (IGO’s) geïnteresseerd en aangesloten te krijgen op het VIPP-programma Babyconnect en om deze en andere partijen in de geboortezorg optimaal te ondersteunen bij de implementatie door testomgevingen, trainingen, educatiemateriaal en implementatiehandleidingen en andere kennisdocumenten te ontwikkelen;
  • De duurzaamheid te borgen van de technische oplossingen door een duurzame bekostiging van de investeringen en de jaarlijkse beheerkosten te realiseren, de eindgebruikersgroepen een continue status te geven en hun positie te borgen in het brede zorgveld en het beheer van de technische infrastructuur duurzaam te beleggen in de (geboorte-)zorgsector.

Welke werkzaamheden verricht de instelling?

Om het beleid te realiseren worden werkzaamheden verricht op het gebied van:

  • Gebruikerswensen; om de wensen van de patiënten/cliënten en bij de geboortezorg betrokken zorgaanbieders en instellingen in kaart te brengen;
  • Research & ontwikkeling; om tot de technische oplossingen voor de beoogde digitale informatie-uitwisseling te onderzoeken, te ontwikkelen en praktijk gereed te maken;
  • Programmamanagement; om de regio’s bij de implementatie te begeleiden;
  • Communicatie; om het programma zowel op landelijk als op regionaal niveau te ondersteunen met adequate communicatie en informatie.

Deze werkzaamheden worden ondersteund door bestuur, staf en finance & control.

Wanneer worden welke werkzaamheden verricht?

In de periode 2019 tot medio 2021 ligt de nadruk op het in kaart brengen van de gebruikerswensen, het onderzoek naar en ontwikkelen van de technische oplossingen, het begeleiden van de regio’s bij het uitwerken van hun projectplan en hun subsidieaanvraag en op het bij het programma betrekken en informeren van alle stakeholders in de geboortezorgsector. Vanaf medio 2021 ligt de nadruk op het uit ontwikkelen van de technische oplossingen en het begeleiden van de implementatie door de regio’s. Deze projectfase duurt in ieder geval tot eind 2023 duren met naar verwachting een uitloop in 2024. In 2023 wordt de basis gelegd voor het duurzaam borgen van de beoogde digitale informatie-uitwisseling.

Tussentijds rapporteren wij elk kwartaal aan VWS over de voortgang van het programma en na afronding van het programma leggen wij verantwoording af aan VWS over de met het programma bereikte doelstellingen.

Hoe dragen de werkzaamheden bij aan het realiseren van de doelstelling?

Alle werkzaamheden zijn gericht en afgestemd op het realiseren van de doelstelling om de kwaliteit van de geboortezorg te verbeteren.

Hoe krijgt de instelling inkomsten?

Wij ontvangen subsidie van het Ministerie van VWS om het programma Babyconnect tot uitvoering te brengen. Daarnaast maken wij waar mogelijk gebruik van andere (subsidie-)bronnen mits de werkzaamheden die in relatie tot die inkomsten (moeten) worden verricht ook bijdragen aan de realisatie van het programma Babyconnect. Anders dan voor het project Babyconnect verwachten wij in 2021 geen andere inkomsten.

Op welke manier en aan welke doelen worden de verkregen inkomsten besteed?

De stichting heeft geen activiteiten anders dan voor het programma Babyconnect. Aan alle inkomsten die wij thans ontvangen wordt de voorwaarde gesteld dat deze besteed worden of ten goede komen aan het programma Babyconnect. Dit sluit het verkrijgen van andere inkomsten niet uit om het financieel mogelijk te maken om onderzoek te doen naar en voorbereidingen te treffen op het vervolg van het programma Babyconnect tijdens de uitfasering of na afronding van dit project.

Voor zover de (te) ontvangen subsidie van VWS niet benodigd is voor de realisatie van het programma Babyconnect ligt hier een terugbetalingsverplichting op. Een overschot in enig jaar aan subsidie vormt derhalve geen vermogen voor de stichting.

Onze stichting heeft een historisch ontstaan vermogen. Dit vermogen wordt – voor zover niet genodigd voor operationele activa – aangehouden als banktegoed.

Beloningsbeleid voor het statutaire bestuur, voor de leden van het beleidsbepalend orgaan en voor het personeel

De bestuursleden van de stichting ontvangen geen vergoeding voor hun statutaire rol. Wel ontvangen zij vanuit de uitvoerende rollen en functies binnen het programma Babyconnect een vergoeding gebaseerd op klasse 2 van de Wet Normering Topinkomens.

De stichting heeft een raad van toezicht. De leden van de raad van toezicht ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben recht op niet-bovenmatige vacatiegeld en vergoeding van gemaakte kosten in de uitoefening van de werkzaamheden. De voorzitter ontvangt een vaste vergoeding van 3.800 euro en de overige leden ontvangen een vaste vergoeding van 2.720 euro. Deze bedragen gelden voor een heel kalenderjaar.

Voor het personeel volgt de stichting de CAO Ziekenhuizen.